Betingelser

1. GYLDIGHED
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 01.05.2008. Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes.
1.2
Alle tidligere bestemmelser og aftaler af enhver art annulleres hermed.

2. LEVERING
2.1 Levering sker med den af VINDMARKS leverandør valgte transportmodel. Normalt er købelovens § 10 gældende; ansvaret for varerne overgår til køber, når transportmidlet er læsset. VINDMARK påtager sig som følge af ovenstående ikke noget ansvar i forbindelse med leveringen herunder transporten og aflæsningen.
2.2 Efter forudgående aftale, kan der i visse tilfælde, foretages afhentning af køber efter en af VINDMARK anvist afhentningsadresse. Dette medfører ikke fragtgodtgørelse.
2.3 Leveringstiden angives i ordrebekræftelsen med et uge-nummer. Dett uge-nr kan ændres i forhold til hvornår VINDMARK har modtaget accept af ordrebekræftelsen. Normalt vil denne accept består af købers underskrift af ordrebekræftelsen men en forudbetaling el. aconto forudbetaling
vil ligeledes betragtes som en accept fra købers side idet ordren først påbegyndes produceret herefter. Industriferier og helligdage er ikke medregnet i leveringstiden, og skal derfor tillægges den angivne leveringstid. Der tages forbehold for tilfælde af force majeure som f.eks.: krig, brand, strejke, lockout, transportforstyrrelser, maskinhavari, vejrforstyrrelser, materiale og fabrikationsfejl, foruden forsinkelser af råmaterialer forbundet med fremstillingen af produktet. Køber er forpligtiget til at aftage varen/varerne til den på ordrebekræftelsen angivne tid. Kan dette ikke overholdes forbeholder VINDMARK sig ret til at fakturere varerne og debitere køber for lagerleje med 4% pr. påbegyndt måned. Faktiske omkostninger ved eventuel ekstra udkørsel vil ligeledes blive debiteret.
2.4 Køber skal ved leveringen kontrollere det modtagne antal og checke for fragtskader og umiddelbart meddele fragtmand/chauffør såfremt der er mangler el. skader. Såfremt køber ikke gør indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan han ikke senere gøre gældende, at det fornødne antal enheder ikke er leveret.
2.5
Af hensyn til sikkerheden omkring leveringen, foretages der ikke levering på følgende steder: Mark- og grusveje, smalle indkørselssteder, kolonihavehuse, steder hvor det er nødvendigt at bakke mere end 20 meter og andre svært tilgængelige områder heriblandt også sneglatte og isglatteveje.

3. PRISBEREGNING
3.1 Priserne på ordrebekræftelsen er bindende for køber og sælger.
3.2
Der opkræves fragt- og ekspeditionsgebyr som anført på ordrebekræftelsen.

4. TILBUD/ORDREBEKRÆFTELSE
4.1
Tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets datering. Gælder kun for samlet bestilling med mindre andet er aftalt. De på tilbud anførte vindues- og dørmål er altid angivet som udvendige karmmål i bredde X højde, hvis andet ikke tydeligt fremgår af tilbud/ordre. Den accepterede ordrebekræftelse
er bindende for begge parter.

5. FORTRYDELSESRET
5.1
VINDMARK leverer kun 100% ordreproducerende varer, dvs. at alt fremstilles udelukkende efter kundens ønsker og behov. Det betyder imidlertid, at når VINDMARK har modtaget underskriften/accepten og dermed godkendelsen til igangsætning af produktionen, er der herefter ikke nogen fortrydelsesret. Det er derfor ekstra vigtigt at du checker målene og specifikationerne, inden du bestiller dine vinduer og døre.

6. REKLAMATION
6.1
Alle reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart efter modtagelsen, altid før montering og eventuel behandling.
Behandlingen af reklamationerne på vinduer og døre, sker hurtigst muligt og kunden bliver kontaktet senest indenfor 30 dage.
Udbedringen af reklamationen sker normalt senest indenfor 3 mdr.
Reklamationer som er under vort/vor leverandørs ansvar, repareres og/eller gives prisafslag eller erstattes med nye produkter. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris.
VINDMARK påtager sig intet ansvar for arbejdsomkostninger eller tab, der er påført køberen pga. fejlagtig eller forsinket leverance
VIGTIGT:
Ved eventuelle fejl, mangler eller skader, må det pågældende element ikke monteres eller tages i anvendelse, i modsat fald bortflader reklamationsretten.
Vær opmærksom på at retten til reklamation ikke gælder eller ophører i følgende tilfælde: 1.) Hvis vinduerne eller dørene ikke opbevares tørt og sikkert. 2.) Udvendige døre og vinduer der ikke er fabriksmalede, eller som kun er behandlet med farveløse produkter. 3.) Hvis monteringen af vinduerne og dørene ikke er udført håndværksmæssigt korrekt. 4.) Ved reklamationer, der skyldes fejlmontering, bliver køber gjort ansvarlig for betalingen af den brugte arbejdstid og kørsel til VINDMARKS/VINDMARKS leverandørs montører.

7. BETALING
7.1
Betalingsbetingelser som anført og bekræftet på ordrebekræftelsen. Normalt netto kontant ved ordre specifikation. Ved overskridelse af eventuel indrømmet kredittid, beregnes morarente med 2% pr. påbegyndt måned. Ved rykkerbrev beregnes gebyr kr. 150.00. Såfremt en ordre leveres af flere gange er VINDMARK berettiget til at tilbageholde en eller flere leverancer, såfremt køber misligeholder sine betalingsbetingelser
vedr. en eller flere forudgående leverancer, ligeledes hvis køber indleder forhandlinger om tvangsakkord, standser sine betalinger, indgiver konkursbegæring eller lignende forhold gør sig gældende. Alene en af VINDMARK eller andens vurdering af købers nedsatte betalingsevne vil berettige til ovennævnte tilbageholdelse.

8. MÅLTAGNING
8.1
Såfremt VINDMARK bistår en fagkyndig køber i forbindelse med måltagning og lignende, er denne bistand alene at betragte som en service, der ikke pådrager VINDMARK noget ansvar.

9. GARANTI
9.1 VINDMARK leverer varer der er dækket af producentens garanti. Da der i al hovedregel er tale om produkter der er underlagt den danske certificeringsordning for vinduer og yderdøre er der tale om en 5 års producentgaranti.

Hobro, den 25. april 2008